نویسنده = قوچانی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. حفاظت و امنیت اطلاعات با ارائه الگوی مفهومی مهندسی اجتماعی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1394

محمد مهدی قوچانی؛ امیر موسوی؛ داود حسین پور