بررسی وضعیت استرس شغلی در مشاغل امنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته مقطع کارشناشی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی، ،

چکیده

    فشار روانی، عملکرد نیروی انسانی را به­طور جدی تحت تأثیر قرار می­دهد و این تأثیر به­ویژه در مشاغل سخت و شرایط پر استرس امنیتی و اطلاعاتی، بیشتر نمایان می­شود. در این پژوهش که با استفاده ازروش توصیفی-تحلیلی به منظور بررسی وضعیت استرس شغلی در مشاغل امنیتی انجام گرفته، تعداد 60 نفر از کارکنان به­عنوان نمونه آماری به­صورت تصادفی انتخاب شدند و منابع فشار روانی با استفاده از پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. پس از اجرای آزمون، جمع­آوری اطلاعات و تحلیل داده­ها با نرم افزار spss و نتایج به­دست­آمده از آن­، 9 منبع فشار روانی (بار کاری نقش، بی کفایتی نقش، دوگانگی نقش، محدوده نقش، مسئولیت، محیط فیزیکی، رفاهی، خانوادگی، اجتماعی و بعد ارتباطی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آن به این صورت بود که بیشترین منبع استرس مربوط به بعد رفاهی و بعد از آن به ترتیب ابعاد بارکاری نقش، مسئولیت، بی کفایتی نقش، ارتباطی، محدوده نقش، خانوادگی- اجتماعی، محیط فیزیکی و نهایتاً دوگانگی نقش در استرس افراد نقش داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the State of Job Stress in Security Jobs

نویسنده [English]

  • Hossein Tavakoli Tame
M.A. in chinical psychology at Allameh Tabatabai University, ,
چکیده [English]

Psychological pressure seriously affects the performance of human resources, and this effect is more visible especially in difficult jobs and stressful conditions of security and information. In this research, which was carried out using descriptive-analytical method in order to investigate the state of occupational stress in security jobs, 60 employees were randomly selected as a statistical sample, and the sources of psychological stress were determined using a standard and researcher-made questionnaire. After conducting the test, collecting information and analyzing data with spss software and the results obtained from it, 9 sources of psychological pressure (role workload, role incompetence, role duality, role scope, responsibility, physical environment, welfare, family, social and communication dimension) were investigated. The results were that the most source of stress was related to the welfare dimension, followed by the dimensions of role burden, responsibility, role inadequacy, communication, role scope, family-social, physical environment, and finally role duality played a role in people’s stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Stress
  • Security Jobs
  • Sources of Mental Pressur
  • Stress
- اصغرزاده، مجید و محمدتقی پوریان (1393)، بررسی تطبیقی تأثیر تنش­های شغلی بر سلامت عمومی کارکنان در سازمان­های امنیتی، فصلنامه علمی-پژوهی«امنیت پژوهی» سال سیزدهم: شماره .45
- آزاد مرزآبادی، اسفندیار و دیگران (1392)، رابطه بین معنویت سازمانی و هوش معنوی با استرس شغلی کارکنان یک دانشگاه نظامی، مجله طب نظامی، دوره 15، شماره 1، صفحات 50-43.
- اتکینسون، ریتال (1384)، زمینة روان­شناسی، ترجمة براهنی و همکاران، نشر رشد.
- راس، رندال و الیزابت آلتمایر (1385)، استرس شغلی، ترجمه خواجه نژاد، انتشارات بازتاب.
- نسائیان، ع و همکاران (1396)، رابطه استرس شغلی با ویژگی‌های شخصیتی و تجارب معنوی پرستاران، پژوهش پرستاری ایران، 12(3): 49-44.
- حسن زاده، حبیب الله و دیگران (1391)، بررسی میزان استرس شغلی و بهره­وری کارکنان شرکت گاز استان کردستان، فصلنامه سلامت کار ایران، دوره 9، شماره 2
- حری، لیلا (1389)، اثر برنامه­ریزی ورزشی در اوقات فراغت بر سلامت روان­شناختی کارگران مشاغل سخت/ پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش تربیت بدنی و علوم ورزشی.
- خدادادی، مجتبی (1385)، بهداشت روانی نیروهای امنیتی، فصلنامه هادی. سال سوم، شماره دوازدهم، زمستان، نشر دانشکده امام هادی (ع).
- سارافینو، ادوارد (1384)، روان­شناسی سلامت، ترجمة الهه میرزایی، نشر رشد.
- گرینبرگ، جرالد.اس (۱۳۸۷)، کنترل فشار روانی، ترجمه محسن دهقانی و همکاران، تهران: انتشارات رشد.
- گرگسون، تری لوکر (۱۳۹۲)، خودآموز مدیریت استرس، ترجمه مهدی رضایی و محسن ژکان، تهران. نشر دانژه.
- گلمن، دانیل(1391)، کاربرد هوش هیجانی در محیط کار، ترجمه نسرین پارسا، تهران: انتشارات رشد.
- دژکام، محمدرضا (1392)، مهارت­های زندگی،تهران: انتشارات دنیس.
- عابدی، محمدرضا (1386)، بررسی مقایسه­ای سلامت روانی شاغلین مشاغل عملیاتی و غیر عملیاتی در حوزه مرکزی ساحفاسا، پایان­نامه کارشناسی ارشد.
- مرادی،محمود و دیگران (1391)، ارائه الگویی برای رتبه­بندی و ارزیابی عملکرد کارکنان در مشاغل پرخطر بهبود مدیریت، سال ششم، شماره 3، صفحه32-59.
- مهری نژاد، ابوالقاسم و دیگران (1387)، عوامل استرس زای کارکنان پایور یگان ویژه پاسداران در کنترل اغتشاشات، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی/ سال سوم، شماره اول، بهار1387.
- هزاوه ای، محمدمهدی  و دیگران (1391)، استرس شغلی و نحوه مقابله با آن در پرستاران بیمارستان­های شهر همدان براساس الگوی پرسید، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گناباد.