ارائه مدل مفهومی حکمرانی امنیت شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

چکیده

همپای تحولات بنیادین اجتماعی و اطلاعاتی در کشور و ایجاد الگوهای نوین در مدیریت دولتی در سطح جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین، تغییرات بسیار سریع درعصر فناوری سبب گردید تا لزوم هماهنگ‌سازی میان این تغییرات و بهره‌مندی از مزایای فناورانه بیش‌ازپیش مشخص شود. امروزه فناوری‏های اطلاعات و ارتباطات الکترونیک همچون فضای مجازی، پست الکترونیک، صفحات تحت وب، شبکه های دیجیتالی و مواردی از این قبیل، فرصت های جدید متعددی را برای ارتباط بین حکومت و شهروندان ایجاد کرده‏اندومی توان اثرهای آن را در فراهم کردن بهتر خدمات عمومی و همچنین در زمینه فعالیت‏ها و ارتباطات سیاسی، دولتی و مدیریتی به گونه ای آشکارا مشاهده کرد.هدف از پژوهش حاضر،طراحی مدل مفهومی حکمرانی امنیت شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان داخلی می باشد ، روش گردآوری داده ها مصـاحبه عمیـق باخبرگان دانشگاهی و مدیران فناوری اطلاعات سازمان‌های اجرایی کشور می‌باشد. نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شده است و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. نتایج مصاحبه ها طی فرایند کد گذاری باز ومحوری وانتخابی به ایجادنظریه داده بنیاد در حوزه حکمرانی شبکه های اجتماعی پیام رسان داخلی منجر شد.ابعاد بدست آمده از این پژوهش شامل 9 بعد می باشد که عبارت‌اند از: ارتباطات مؤثر، عوامل زمینه‌ای، سیاست‌گذاری‌های دولتی و پیشرفت اجتماعی، راهبردی امنیت و اعتماد و سیاست‌های راهبردی و خانواده، کیفیت ارتباطات و سرنوشت سیاسی،این مؤلفه‌ها می‌توانندبرحکمرانی امنیت شبکه‌های پیام‌رسان داخلی موثر باشد. درنهایت بر اساس دادههای به‌دست‌آمده و با استناد به نتایج حاصل از سؤالات پژوهش، پیشنهاد‌هایی کاربردی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a conceptual model of security governance of internal messaging social networks

نویسندگان [English]

  • tanya nikokhesal 1
  • hamid erfaniankhanzadeh 2
  • masoud ahmadi 3
1 PhD student in Public Administration, Public decision-making and policy orientation, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran (corresponding author)
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran
چکیده [English]

In line with the fundamental social and information changes in the country and the creation of new models in public administration at the global level, which with the emergence of new public administration, caused very rapid changes in the age of technology, so that the need for coordination between these changes and benefiting from technological advantages has become more clear. . Today, electronic information and communication technologies such as virtual space, e-mail, web pages, digital networks, and similar things have created many new opportunities for communication between the government and citizens, and its effects can provide better public services and also in the field of political, governmental and managerial activities and communications. The aim of this research is to design a conceptual model of security governance of internal messaging social networks, the data collection method is an in-depth interview with university informants and IT managers are executive organizations of the country. Sampling has been done by snowball method and continued until reaching theoretical saturation. The results of the interviews during the process of open, central and selective coding led to the creation of the data theory of the foundation in the field of governance of internal messaging social networks. The dimensions obtained from this research include 9 dimensions, which are: effective communication, contextual factors, government policies and Social progress, strategic security and trust and strategic and family policies, quality of communication and political fate, these components can be effective in the security governance of internal messaging networks. Finally, based on the obtained data and referring to the results of the research questions, practical suggestions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New governance
  • network governance
  • messaging network security
  • virtual social networks
  • information technology
الف)منابع فارسی
1- استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت، (1390)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه ها وروش­ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم.
2- پورعزت علی اصغر، 1393، مدیریت ایران کشورداری الکترونیک، تهران؛ انتشارات علمی فرهنگی
3- پیکانی مهربان هادی، شهسواری قاسم و مهدی نصر اصفهانی، 1395، حکمرانی الکترونیک، چالش­های مردم­سالاری، فصلنامه چالش­های جهان، سال 2، شماره 3 (پیاپی 7)، پاییز 95، 154-127.
4- تقوی­فرد محمدتقی ، وفادار زهرا، رحیمی مهدی و مجتبی آقایی، 1395، تحلیلی بر چرخه انسجام سیاستی در نظام حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال چهارم، شماره 16 ، تابستان 95، 33-1.
5- جلالی رستم«نمونه‌گیری در تحقیقات کیفی»، نشریه تحقیقات کیفی در علوم سلامت زمستان 1391 شماره4ص 310-320
6- دانایی فرد، حسن و اسلامی، آذر، (1390)، ساخت نظریه بی­تفاوتی سازمانی: کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده بنیاد در عمل، تهران، دانشگاه امام صادق، چاپ اول.
7- دشتی­نژاد، رضا؛ وظیفه، زهرا (1394). "بررسی استفاده از شبکه­های اجتماعی بر انگیزه­های کارکنان سازمان­ها". در: مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه­های مالی. دبی: شرکت پنداراندیش رهپو.
8- رفیعی راد سید مهدی ،آقایی محسن"مدل مفهومی اثر گذاری شبکه های اجتماعی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران"فصلنامه پژوهش های حفاظتی و امنیتی ،سال دهم،شماره 39 پاییز (1400)ص 57-90
9- روزبهی رضا ،قاسم زاده  محمد"بکار گیری شبکه های مبتنی بر نرم افزاری جهت ارتقای امنیت دراینترنت اشیا" مجله نوآوری های فناوری های کاربردی اطلاعات و ارتباطات، سال اول، شماره 2، 1398 :11-16
10- سردارنیا، خلیل­الله ،1388،  اثر سرمایه­ی اجتماعی بر حکمرانی خوب، نشریه­ی سیاسی- اقتصادی، سال 23، شماره 259 و 260، 145-132.
11- سلطانی­نژاد احمد و سهیل گودرزی ،1396، فناوری اطلاعات و تحول در مفهوم حکمرانی خوب، فصلنامه سیاست، مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دورة 47 ، شمارة 1، بهار  96، 97-79.
12- عرب پورامیرحسین. (1400). ارائه الگوی  حکمرانی آب مبتنی ‌بر بازار یابی اجتماعی در راستای تغییر رفتار مصرفی آب.  مجلس و راهبرد 28(106). 128-99
13- قاسمی نژاد عیدالرحیم،نصراالهی محمدصادق(1401) سیاست هاو شیوه های جذب ارتباط گیران در شبکه های اجتماعی مجاری ؛ مورد مطالعه کانال های پر مخاطب در تلگرام ،فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ_ارتباطات ،57(22)89-63
14- قیاسی رضا،1392، شبکه­های اجتماعی مجازی؛ مقوم یا مخرب سرمایه­های اجتماعی، فصلنامه پلیس فتا، سال اول، شماره 2، 9-3.
15- منوریان عباس، نرگسیان عباس، حسینی مکارم عاطفه. (1398). طراحی مدل حکمرانی شبکهای در شهرداری تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری. 7(27). 76-85.
16- نیکوخصال تانیا،.عرفانیان خان زادحمید. احمدی مسعود(1400)" مدلسازی حاکمیت شبکه های اجتماعی پیام رسان داخلی "(مطالعه موردی: شهر مشهد)فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی -اجتماعی خراسان جنوبی سال11 شماره4 تابستان1400ص179-151
ب)منابع لاتین
 
17- Ang J. S, Hsu C, Tang D, Wu C. (2021).  The Role of Social Media in Corporate Governance. The Accounting Review, forthcoming. Hkust Business School Research Paper. 2021(2020-003). 1-57.
18- Banday Mohamad Tariq, Mattoo Muzamil, (2013), Social Media in e-Governance: A Study with Special Reference to India, Social Networking, 2013, 2, 47-56 http://dx.doi.org/10.4236/sn.2013.22006 Published Online April 2013 (http://www.scirp.org/journal/sn)
19- Bekkers,  Victor,  Edwards Arthur,  de Kool Dennis, (2013). Social media monitoring: Responsive governance in the shadow of control? Government Information Quarterly (30): 335-342.
20- Courtney, R. (2017). Network governance in the heritage ecology. Journal of Management and Governance, 22(3). 689- 706.
21- Ejiogu A, Ejiogu C, Ambituuni A. (2019). The dark side of transparency: Does the Nigeria extractive industries transparency initiative help or hinder accountability and corruption control Journal of The British Accounting Review. 51(5). 1-45
22- Imperial, C., Ospina, S., Johnston, E., O’Leary, R., Thomsen, J., Williams, P., & Johnson, Sh. (2016). Understanding leadership in a world of shared problems: advancing network governance in large landscape conservation. Journal of Frontiers in Ecology and the Enviroment, 14(3), 126-134.
23- Klijn, E. H., Koppenjan, J., &Termeer, K. (1995). Comparative and international administration, managing networks in the public sector: a theoretical study of management strategies in policy networks. Public Administration, 73, 437-454
24- Palomo-Navarro A, Navío-Marco J. (2018). Smart city networks' governance: The Spanish smart city network case study. Telecommunications Policy. 42(10). 872-880.
25- Scarlett, L., and McKinney, M. (2016). Connecting people and places: the emerging role of network governance in large landscape conservation. Ecol Environ, 14(3), 116–125
26- Straus,A, J. Corbin (2008). Basics of Qualitatvie Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Third Edition, Los Angeles: Sage Publications