تأملی برتسهیل‌کننده‎های یادگیری سازمانی در سازمان‎های امنیتی

نویسنده

0123456789

چکیده

یادگیری سازمانی، فرآیندی است که از طریق آن سازمان در طول زمان می‌آموزد، تغییر می‌کند و عملکردهای خود را بهبود می‎بخشد. این تحقیق با هدف شناخت تسهیل کننده‎های یادگیری سازمانی در سازمان‎های امنیتی انجام شده است. در این راستا تلاش شده تا به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که تسهیل کننده‎های یادگیری سازمانی در سازمان‎های امنیتی کدامند؟ نوع تحقیق توسعه‌ای و از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل 50 نفر از افراد صاحب‌نظر و خبره در حوزه یادگیری و آموزش است که حداقل دارای 15سال سابقه خدمتی در سازمان‎های امنیتی کشور می‌باشند. روایی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ محاسبه که عدد به‎دست آمده(91/0) بیانگر روایی بالای پرسشنامه است. محقق پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی، اطلاعات استخراج شده را از طریق آمار توصیفی و استنباطی مورد آزمایش قرار داده که نتایج حاصله حاکیست 2/92 درصد پاسخ دهندگان معتقدند ایجاد و تقویت جو مناسب برای یادگیری کارکنان، ایجاد فرصت و حمایت مدیران در به‎ کارگیری آموخته‌ها، ایجاد جو صداقت و اعتماد در بین کارکنان و تعامل و بهبود ارتباط بین آن‎ها در سازمان‎های امنیتی بیشترین تأثیر را در تسهیل یادگیری سازمانی داشته است.