امنیت اجتماعی در مکتب امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه و آرای امام خامنه‎ای (مدظله‎العالی) (مؤلفه‎ها و شاخص‎ها)

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

مفهوم امنیت اجتماعی، ارکان، عناصر، شاخص‎ها و راه‎کارهای عملی برای ایجاد آن در هرنظام حکومتی از اهمیت زیادی برخوردار است. ازسوی دیگر امنیت اجتماعی دارای رویکردهای متعددی شامل امنیت انسانی، امنیت عمومی، تأمین اجتماعی و امنیت هویتی می‎باشد که در هر کدام از این رویکردها موضوع امنیت، مرجع امنیت و تهدیدات متصور از آن متفاوت است.بدیهی است تبیین نظریه‎های امنیتی درقالب یک مکتب امنیتی به‎خصوص امنیت اجتماعی و تعیین مفاهیم و شاخصه‎های آن، می‎تواند بر رفتار و تصمیمات دستگاه‎های سیاست‎گذار، مدیریت ملی و امنیتی اثر جهت دهنده بگذارد، انسجام ادراکی و رفتاری را افزایش دهد، منافع و ارزش‎های اساسی را شفاف‎تر نماید و با تحدید دقیق‎تر هویت جمهوری اسلامی ایران، بقا و انتقال آن به آیندگان را به شکل بهتری تضمین کند. در این مقاله سؤال اصلی، بررسی و واکاوی مؤلفه‎ها و شاخص‎های امنیت اجتماعی درمکتب امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران از نظر امام‌خامنه‌ای (مدظله‎العالی) و ارائه راهکار مناسب است، روش تحقیق در این پژوهش به‎دلیل بررسی آرا ، نظریات، دیدگاه‎ها، منویات و بیانات امام خامنه‎ای، روش کیفی ( تحلیل گفتمان )و توصیفی( موردی - زمینه‎ای ) می‎باشد. متن بیانات، منویات و سیرة عملی معظم‎له در ارتباط با مسائل امنیت اجتماعی از اسناد استخراج گردیده و تحت عناوین مناسب محوربندی و سازماندهی شده است. نتایج حاصله تحقیق، ضمن پرداختن به مفاهیم، رویکردها و دیدگاه‎های مختلف در ارتباط با امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران؛ مبتنی براندیشه وآرای مقام معظّم رهبری، مؤلفه‎ها وشاخص‎های اجتماعی احصاء شده دربحث امنیت اجتماعی در پنج مؤلفه شامل امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت شغلی، امنیت آبرو و امنیت اخلاقی تعیین شده است.