تعیین پهنه‌های مناسب مکان گزینی دوربین‌های مداربسته شهری با رویکرد ارتقای امنیت و ایمنی شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

نویسندگان

0123456789

چکیده

دوربین‌های مداربسته شهری (Urban CCTVs) امروزه نقش قابل‌توجهی در حفاظت از مردم و ارتقای امنیت و ایمنی شهرها دارند. مکان گزینی صحیح دوربین‌ها باعث ارتقای کارایی و همچنین استفاده صحیح از این فناوری‌های جدید اطلاعاتی می‌شود. بررسی وضعیت پراکندگی دوربین‌های مداربسته شهر اردبیل نشان می‌دهد که این دوربین‌ها به‌طور مناسبی در سطح شهر پراکنده نشده و در وضعیت مطلوبی نیستند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین پهنه‌های مناسب برای استقرار دوربین‌های مداربسته در شهر اردبیل است. در هدف فرعی نیز به تعیین فاکتورهای مناسب برای مناطق مختلف جهت استقرار دوربین‌ها پرداخته شده است. به‌منظور شناسایی پهنه‌های مناسب مکان گزینی دوربین‌های مداربسته شهری از 4 معیار اصلی شامل کاربری، کالبدی، جمعیتی و طبیعی و 25 زیر معیار استفاده شده است. از روش مقایسه زوجی مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به‌منظور تعیین ضریب اهمیت معیارها و از روش فازی برای استانداردسازی لایه‌ها، استفاده شده است. درنهایت لایه‌های استاندارد موزون، با استفاده از تابع Raster Calculator با یکدیگر تلفیق و نتیجه نهایی به‌دست‌آمده است. بررسی نتایج حاصل از به‌کارگیری مدل فازی و تلفیق معیارها، نشان می‌دهد که پهنه‌های مرکزی و میانی، برای استقرار CCTVs، مناسب هستند و نیاز است در این بخش‌ها دوربین‌های بیشتری مورداستفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها