نقش امنیت فاوا در جنگ سایبری علیه سازمان‌های امنیتی با رویکرد پدافند غیرعامل

نویسندگان

1 alborz

2 0123456789

چکیده

امروزه جایگاه فناوری اطلاعات در تحقق مأموریت‌های سازمان‌های امنیتی، جایگاهی بسیار مهم و اثرگذار است. ازاین‌رو می‌بایستی با پایش دائم وضعیت امنیتی و فنی فناوری اطلاعات سازمان، تهدیدها و آسیب‌ها را شناسایی و در جهت پایداری سامانه‌ها و رفع مشکلات آن‌ها اقدام نمود. لذا در این تحقیق بررسی وضعیت امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در یکی از سازمان‌های امنیتی و سنجش آمادگی آن با رویکرد پدافند غیرعامل در مقابله با جنگ‌های سایبری انجام شده است. سؤال اصلی تحقیق به این صورت طرح شده است که: «نقش امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در جنگ سایبری علیه سازمان‌های امنیتی با رویکرد پدافند غیرعامل چیست؟». در این تحقیق حجم نمونه و آماری یکی بوده و از نوع تمام شمار است جامعه آماری شامل 35 نفر از خبرگان این موضوع در فاوا و امنیت می‌باشد. در این پژوهش پس از بررسی چک‌لیست‌های پایش امنیت فناوری اطلاعات، الزامات پدافند غیرعامل حوزه فاوا و روش‌های متصور جنگ‌های سایبری، پرسشنامه محقق ساخته با 35 سؤال بسته با استفاده از طیف لیکرت تهیه و پس از توزیع بین 12 نفر خبره، پایایی و روایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ صورت پذیرفته و پس‌ازآن پرسشنامه به‌صورت تمام شمار هدفمند بین تمامی افراد جامعه نمونه توزیع و پس از جمع‌آوری و تحلیل با نرم‌افزار SPSS، مشخص گردید وضعیت امنیت فناوری اطلاعات در جنگ‌های سایبری علیه سازمان با رویکرد پدافند غیرعامل در حد خیلی خوب قرار دارد.

کلیدواژه‌ها