بررسی ساختار نظم امنیتی خلیج‌فارس در چارچوب روابط ایران و عربستان با تأکید بر نقش آمریکا در منطقه

نویسندگان

0123456789

چکیده

روابط بین ایران و عربستان در سال‌های اخیر در ابعاد مختلف و حوزه‌های متعدد به‌قدری پیچیده شده است که از نظر برخی تحلیل‌گران حتی احتمال رسیدن به یک برخورد نظامی محدود نیز متصور است. حضور بازیگران فرا منطقه‌ای با نیات گوناگون بر پیچیدگی ساختار امنیت این منطقه می‌افزاید. این چالش‌ها به علت اهمیت ژئوپلیتیک خلیج‌فارس و ارتباط آن با حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و به‌ویژه امنیت و از سوی دیگر عدم تعریف نظم امنیتی از دیرباز برای این منطقه وجود داشته است. در این مقاله سعی بر آن است که روابط این کشورها در منطقه و تأثیر آن بر امنیت منطقه خلیج‌فارس بررسی شود. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات، اسنادی و مطالعات کتابخانه‌ای بوده و یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که علی‌رغم اصرار کشورهای منطقه بر ایجاد و حفظ چالش‌ها همه مجبور به ادامه این هدف نهایی هستند که نیاز اصلی منطقه صلح و پیشرفت می‌باشد و برای این منظور باید برخی رقابت‌های بی‌جا را کنار بگذارند. لذا با بررسی گذشته ساختار امنیتی مشابه می‌توان برای آینده روابط این دو کشور راه‌کاری ارائه داد تا امنیت منطقه در قالب آن تأمین و روابط پرتنش آن دو، به جهت برتری ایران در حوزه قدرت نظامی و منابع و از طرف دیگرعربستان در حوزه اجماع سازی علیه ایران بین اعراب حاشیه خلیج‌فارس به‌ویژه بعد از تحولات منطقه را کاهش داد تا از حضور نیروهای بیگانه که عامل ناامنی در این ناحیه هستند ممانعت به عمل آورد.

کلیدواژه‌ها