بررسی و تحلیل نقش خانواده

نویسندگان

1 تهران، بزرگراه شهیدبابایی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی

2 0123456789

چکیده

خانواده به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین نهادهای اجتماعی، در تمامی عرصه‌های زندگی بشر است که می‌تواند نقش عمده‌ای در کاهش و افزایش انحرافات و جرائم مدیران و کارکنان سازمان‌ها، داشته باشد. این تحقیق با هدف بررسی نقش خانواده در کاهش و یا افزایش جرائم و تخلفات در یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح تدوین شده است. در این تحقیق نقش خانواده در دو بعد ایجابی و سلبی موردبررسی قرار می‌گیرد. در بعد ایجابی مؤلفه‌هایی همچون: ترویج ازدواج‌های آسان و پایدار، حاکمیت روابط عاطفی و عاشقانه، آموزش‌های تربیتی و در بعد سلبی مؤلفه‌های فقر و تنگدستی، ابهام و اختلاط نقش‌ها و طلاق و جدایی، که موجب فرار از خدمت، جاسوسی و افشای اطلاعات و اختلاس می‌شود، قرار دارند. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از منظر ماهیت در حوزه تحقیقات پیمایشی قلمداد می‌گردد. جامعه آماری تحقیق، تعداد 104 نفر از مدیران شاغل در سازمان موردمطالعه بوده که از طریق تمام شماری، مورد پیمایش و سنجش قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای طلاق و جدائی، فقر و تنگدستی، ابهام و اختلاط نقش‌ها، بر وجود انحرافات و متغیرهای حاکمیت روابط عاطفی، ترویج ازدواج آسان و آموزش‌های تربیتی به ترتیب، بر کاهش انحرافات مدیران سازمان متبوع، مؤثر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها