امکان‌سنجی نقش الگوهای خود حفاظتی در پیشگیری پایدار از تهدیدات سازمان‌های امنیتی

نویسنده

تهران تهران پارس خیابان ملکی برج دوقلوی بهار شمالی واحد 504

چکیده

درباره چگونگی پیشگیری از تهدیدات سازمان‌های امنیتی - ایده‌ها و الگوهای مختلفی مطرح و اجرا شده است، اما کمتر به الگوی خودحفاظتی توجه شده است. هدف اصلی این مقاله تبیین امکان‌سنجی این الگو در پیشگیری از تهدیدات سازمان‌های امنیتی در زمینه اقدامات جاسوسی است. سؤالی که برای این هدف طراحی‌شده، این است که چگونه می‌توان پیشگیری پایداری را برای حفاظت افراد در برابر نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی ایجاد کرد؟ روش دستیابی به پاسخ علمی این پرسش، اسناد و مدارک علمی و دینی و پیمایش برای میزان امکان‌سنجی آن می‌باشد. نتیجه و یافته اجمالی تحقیق این است که ترکیبی از مؤلفه‌های ایمانی و باوری (دینی و ملی)، اخلاقی (فردی و حرفه‌ای) و شناختی خودحفاظتی در فرد موجب رفع، دفع و نفی شرایط علّی و زمینه‌ای رفتارهای ضد محرمانگی و جاسوسی شده و از این رهگذر امکان تحقق پیشگیری و بازدارندگی پایداری را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها