نقش نهاد بسیج در پیشگیری از بزه و حفظ امنیت اجتماعی و اخلاقی در سطح شهرستان بناب

نویسندگان

1 مراغه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

2 آ- شرقی- شهرستان بناب- اول کوی ولیعصر(عج) نرسیده به خانه کشتی

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر نهاد بسیج در پیشگیری از بزه و حفظ امنیت اجتماعی و اخلاقی در سطح
شهرستان بناب می باشد. در این راستا سه فرضیه اصلی تنظیم گردیده است. برای آزمون فرضیه ها، پرسشنامه
فعالیت های نهاد بسیج، با 15 سؤال و پرسشنامه پیشگیری از بزه با 11 سؤال، و پرسشنامه حفظ امنیت اجتماعی با 10
سؤال و پرسشنامه حفظ امنیت اخلاقی با 10 سؤال پس از سنجش روایی و پایایی در اختیار نمونه آماری که از میان
اعضای بسیج شهرستان بناب به تعداد 251 نفر انتخاب شده بودند، قرار داده شد. پس از جم عآوری اطلاعات، اطلاعات
پیرسون و رگرسیون r حاصله تلخیص و طبق هبندی شده و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون
استفاده شده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر این است که حدود 95.3 درصد تغییرات متغیر وابسته (پیشگیری از بزه)
توسط تغییرات در متغیر مستقل (فعالیت های نهاد بسیج)، و حدود 92.4 درصد تغییرات متغیر وابسته (حفظ امنیت
اجتماعی) توسط تغییرات در متغیر مستقل(فعالیت های نهاد بسیج)، و حدود 98.3 درصد تغییرات متغیر وابسته (حفظ
امنیت اخلاقی) توسط تغییرات در متغیر مستقل(فعالیت های نهاد بسیج)، تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها