بررسی راه کارهای مقابله با گرایش به عرفان های نوظهور و گسترش آن ها در ایران

نویسنده

تهران- میدان دهکده المپیک- المپیک 11- واحد202

چکیده

امروزه تبلیغات فرقه های نوظهور منش ها و روش های برخی افراد را به انحراف کشیده است. در روند تغییرات
حاصل آنچه از همه بیشتر مورد ستیز و عناد قرار می گیرد، سنت و هنجارهای رایج و پذیرفته شده است. شاید وضعیت
فعلی با وضعیت تهدید، فاصله زیادی داشته باشد، لیکن آنچه مسلم است محدودسازی موفق اکنون از مقابله جدی و
همه جانبه فردا مؤثرتر و کم هزینه تر است. ممکن است بعضی از صاحب نظران گمان کنند که بهتر است تنها عرفان
اسلامی را ارائه دهیم و از نقد این فرق هها بی نیاز هستیم؛ درحالی که این فرقه ها اذعان می کنند ما همان چیزی را
می گوییم و می خواهیم که عرفان اسلامی می جوید، تنها زبان و شیوه ما امروزی، متفاوت و مردمی تر است. به این
دلیل لازم است کاستی های این فرقه ها با ارائه راه هایی تبیین شود، تا این شبهه را برطرف کند.
هدف و سؤال اصلی این پژوهش بررسی را هکارهای مقابله با گرایش به عرفان های نوظهور و گسترش آن ها در
ایران است. برای انجام این تحقیق پرسشنام های با 23 سؤال بسته تنظیم و بین 40 نفر از خبرگان توزیع شد. تعداد
0/ تجزیه و تحلیل آماری گردید. ضریب آلفای کرونباخ 927 spss 36 پرسش نامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار
« برنامه های دینی و اعتقادی » محاسبه و پایایی آن تأیید شد. پاسخ دهندگان مهم ترین راهکار مقابله را استفاده از
را به « فعالیت های اجتماعی » و « اقدامات امنیتی و انتظامی » ،« برنامه های آموزشی » ،« اقدامات فرهنگی » دانسته و
ترتیب در اولویت های بعدی قرار دادند.

کلیدواژه‌ها