رویکردهای نوین دشمن 1 در طراحی و هدایت عملیات پنهان 2 اطلاعاتی

نویسندگان

تهران-دانشگاه تهران - دانشکده علوم وفنون

چکیده

در ادبیات سیاسی جهان همواره رقابت بر سر قدرت، حفظ منافع خودی و انهدام رقیب، در تمامی مقاطع تاریخی
مطرح بوده ولیکن بعد از جنگ جهانی دوم و شک لگیری کشورهای مستقل و متعدد این جا هطلبی ماهیتی نوین پیدا
کرده و مدام در حال تغییر است. مکانیسم هایی که کشورها برای این منظور اجرایی ساخته اند شامل 3 کارکرد اصلی
است: سیاست، جنگ و مهارت در کشورداری. معمولاً در صورت عدم موفقیت در 2 گزینه اول، گزینه سوم از اهمیت
راهبردی برخوردار گردیده که عملیات پنهان همواره به عنوان ابزار اصلی آن مطرح بوده است. ازاین رو بسیاری از
صاحب نظران از عملیات پنهان به عنوان گزینه سوم 5 یاد م یکنند. این پژوهش در نظر دارد با بررسی مفهوم عملیات
پنهان و حوزه های نظری مرتبط با آن سیر تحول پارادای مهای مطرح و هم چنین بررسی مختصر مفاهیم پایه ای مؤثر
بر دکترین های نوین مقابله ای غرب، رویکردهای نوین و نوآور یهایی که می بایست در محورهای فلسفی پارادایم
جدید حاکم باشد را مشخص نماید.

کلیدواژه‌ها