الزامات مدیریت آموزش درسازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی

نویسندگان

0123456789

چکیده

پیشرفت و توسعه کشورها، سازمان‌ها و مؤسسات در پرتو علم و دانش، خلاقیت و نوآوری است. اگر یک سازمان اطلاعاتی بخواهد در صحنه رقابت با سایر سازمان‌های اطلاعاتی باقی بماند، می بایست دانش و مهارت کارکنان خود را به روز نماید و این مهم در صورتی محقق می‌شود که مدیران آموزشی، برنامه‌های آموزشی مدوّن و تخصصی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار بدهند تا از روند پرشتاب تغییرات و ابداعات فناوری که در سایه دانش بشری ممکن شده است، عقب نماند.
بنابراین سازمان‌های اطلاعاتی به لحاظ روند رو به پیشرفت علم و فنّاوری، لازم است به تناسب ظرفیت‌های موجود و مطلوب و رعایت فاکتورها و الزامات مدیریتی برای کارکنان، برنامه آموزشی داشته باشند.
این تحقیق با هدف احصاء و ارائه الزامات مدیریت آموزش در سازمان‌های اطلاعاتی صورت گرفته است. نوع تحقیق، کاربردی بوده و در گردآوری اطلاعات از روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسش‌نامه استفاده شده است. محقق با تکیه بر منابع علمی و مبانی نظری موجود با استفاده از روش تحقیق توصیفی، ضمن مصاحبه با نخبگان و متخصصین حوزه آموزش در سازمان، الزامات و راهکارهای افزایش بهره‌وری مدیریت آموزش در سازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی را احصاء و با ارسال پرسش‌نامه نظرات، اهمیت نتایج به دست آمده را با استفاده از آمار توصیفی، مورد آزمون قرار داده و ارزش گذاری نموده است. نتایج مؤید آن است که به منظور افزایش فرصت‌ها و اجرای مطلوب مأموریت‌های آموزشی در یک دستگاه اطلاعاتی و نیز کاهش آسیب‌ها، در چارچوب مناسبات آموزش، می بایست الزاماتی مد نظر مدیران آموزشی قرار گیرد که سه محور مهم تر آن به شرح ذیل می‌باشد:
1- تأکید بر آموزش باید به همراه پژوهش باشد 2- هماهنگی آموزش با فناوری موجود در دستگاه اطلاعاتی 3- تعیین اهداف آموزشی با بررسی نیازها و مشاغل دستگاه اطلاعاتی و دیدگاه متخصصان.

کلیدواژه‌ها