مؤلفه‌ها و شاخص‌های حفاظتی و اطلاعاتی با الگوگیری ازسیره امام هادی علیه‌السلام

نویسندگان

0123456789

چکیده

تاریخ دریافت: 13/04/1393
تاریخ پذیرش: 15/06/1393
چکیده
یکی از نیازهای جامعه اطلاعاتی حکومت اسلامی، تحقیقات بنیادین و کاربردی در زمینه مسائل اطلاعاتی و امنیتی بر گرفته از مبانی دینی و اسلامی است. از منابع بسیار مهم پاسخ به این نیاز، استخراج مبانی و اصول حفاظت اطلاعات از سیره امامان معصوم علیه‌السلام است. از آنجایی که عصر امام هادی علیه‌السلام با حساس‌ترین دوره حاکمیت عباسی و وجود تضییق‌های شدید علیه شیعیان همراه بود، فعالیت‌ها به صورت زیرزمینی و مخفی انجام می‌شد و پنهان‌کاری و نهان‌گرایی شدیدی بر آن حاکم بود؛ بنابراین این مقاله به سیره امام هادی علیه‌السلام در حوزه حفاظت و اطلاعات می‌پردازد. بر همین اساس با استفاده از اسناد و مدارک کتابخانه‌ای و مراجعه به کتب روایی و تاریخی مورد اعتماد و پذیرش متخصصین این حوزه و بر اساس روش توصیفی – تحلیلی به رفتار شناسی امام هادی علیه‌السلام بر اساس مؤلفه‌های حفاظتی و اطلاعاتی و شاخص‌های آن می‌پردازد. در این تحقیق وجود یک تشکیلات اطلاعاتی در قالب «سازمان وکالت» که توسط امام اداره می‌شد، شناسایی و معرفی شده است؛ علاوه بر این، آنچه به عنوان مهم‌ترین مؤلفه‌های حفاظتی و اطلاعاتی از نتایج این تحقیق قابل احصاء می‌باشند عبارتند از: هدایت اطلاعاتی، مدیریت اطلاعاتی، بصیرت اطلاعاتی، ارتباطات پنهان، اقدام عملیاتی، نظم اطلاعاتی، فریب اطلاعاتی، آینده نگری، نفوذ معنوی، تمرکز بر دشمن، تحلیل اطلاعاتی، اخلاق اطلاعاتی، فرصت جویی هوشمندانه به عنوان رفتار اطلاعاتی. تقیه، خود حفاظتی، آگاه‌سازی تربیتی، پیشگیری مبتنی بر پیش بینی، حفاظت اسرار، حفاظت اسناد، حفاظت ارتباطات، حفاظت شخصی، حفاظت عملیات، رعایت کلی اصول حفاظتی، برخورد قاطع با متخلفین، ارشاد مبتنی بر هدایت، نظارت و واپایش، بازدارندگی، آمادگی قبل از تهدید، گزینش کارآمد به عنوان رفتار حفاظتی. به طور کلی آنچه به عنوان ابعاد و سطوح اصلی نظام حفاظت اطلاعاتِ مبتنی بر سیره امام هادی علیه‌السلام، قابل ارائه و استنتاج است، جامع‌نگری و ابتنای نظام حفاظت اطلاعات بر ارکان معرفتی و تربیتی است.

کلیدواژه‌ها