ارزیابی آسیب‌پذیری انرژی در ایران با استفاده از شاخص ترکیبی کمی آسیب‌پذیری انرژی

نویسندگان

چکیده

عرضه انرژی به بخشهای مختلف کشور، نیازمند عملکرد صحیح و کامل سیستم عرضه انرژی است. شناخت آسیب‌پذیری‌های سیستم عرضه انرژی و سیاستگذاری برای تداوم عرضه انرژی به بخشها و مناطق مختلف کشور نیازمند شاخص‌هایی برای ارزیابی وضعیت امنیت انرژی و آسیب‌پذیری انرژی سیستم عرضه انرژی کشور است. در اینجا شاخصی کمی و تجمیعی برای ارزیابی امنیت عرضه انرژی کشور طراحی شده است. این شاخص، ترکیبی از شاخص‌های ساده ارزیابی امنیت انرژی است که هر یک از این شاخص‌های ساده بعدی از ابعاد امنیت انرژی را مد نظر قرار می‌دهد. با استفاده از این شاخص وضعیت ایران با کشورهایی که از نظر اقتصادی مشابه ایران هستند مقایسه شده است. این مقایسه نشان می‌دهد ایران در میان کشورهای مشابه خود، وضعیت امنیت انرژی چندان مناسبی ندارد و سیستم عرضه انرژی آن آسیب‌پذیرتر از بسیاری از کشورهای هم‌رده‌اش است.

کلیدواژه‌ها