ارزیابی میزان نیاز به چابکی در سازمان‌های اطلاعاتی با استفاده از منطق فازی

نویسنده

چکیده

یکی از مسائل مهم در تصمیم‌گیری اطلاعات می باشد و این موضوع در سازمان‌های اطلاعاتی به میزان چابکی آنها بستگی دارد لذا ضروری است مدیران این سازمان‌ها از میزان مورد نیاز سطح چابکی سازمان خود اطلاع داشته تا به همان میزان وقت و هزینه برای رسیدن به سطح چابکی مورد نظر صرف نمایند. بر همین اساس، تحقیق تلاش دارد به این سؤالات پاسخ دهد که چابکی چیست و چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟ چگونه می‌توان سطح نیاز به چابکی را در سازمان‌های اطلاعاتی محاسبه نمود؟ این تحقیق به روش موردی ـ زمینه‌ای با هر دو رویکرد ژرفانگر و پهنانگر در چارچوب طراحی شده برای اندازه‌گیری سطح چابکی مورد نیاز توسط شریفی و مراحل پیشنهادی ملهم از روش «لین» و همکارانش انجام شده و نتیجه آن نشان می‌دهد که در سازمان اطلاعاتی مورد بررسی، سرعت تجزیه و تحلیل اطلاعات، بیشترین تأثیر و قابلیت بقاء فرایندها و کمترین اثر را در تعیین سطح چابکی مورد نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها