تحلیل ارزش‌شناختی بصیرت در حفاظت اطلاعات از دیدگاه قرآن و حدیث

نویسندگان

1 0123456789

2 تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، مرکز علوم انسانی اسلامی

چکیده

سازمان حفاظت اطلاعات در نظام اسلامی بر‌اساس مبانی فکری اسلام شکل می‌گیرد و در قالب آموزه‌های وحیانی بر محور توحید به انجام مأموریت و فعالیت می‌پردازد. تفاوت‌های ابعاد معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و ارزش شناختی در نظام‌های فکری و مکاتب مختلف، نتایج متفاوتی در ابعاد نظری و عملی به دنبال دارد. تبیین مفاهیم مستخرج از این ابعاد براساس مبانی فکری اسلام یکی از ضرورت‌های حوزه‌ی حفاظت اطلاعات است تا هم در جنبه‌ی نظری و هم در ابعاد تربیتی، آموزشی و عملیاتی برای کارکنان این حوزه‌ی حساس مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از نیاز‌های مهم حفاظت اطلاعات، فراهم نمودن علم و اطلاع صحیح و کافی برای انجام موفقیت‌آمیز مأموریت‌ها و وظایف خویش و همچنین توجه مستمر به آفات و آسیب‌های احتمالی ناشی از ماهیت وظایف و پرهیز از آن است. چگونه می‌توان به این مهم دست یافت؟ برای دست‌یابی به پاسخ، این پژوهش براساس زیرساخت‌های فکری اسلامی و روشمندانه، آن‌گونه که در علوم اسلامی مطرح است با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم و احادیث معصومین(علیهم السّلام) و به استناد تفسیر و تحلیل عالمان و کارشناسان حوزه‌ی تفسیر قرآن و حدیث به تحلیل «بصیرت» از دیدگاه ارزش‌شناسی اسلامی در مأموریت‌ها و فعالیت‌های حفاظتی مانند جمع‌آوری، واپایش امنیتی، پیگیری پرونده و ... پرداخته است و اهمیت و نقش فکر و اندیشه، یاد خدا، پرهیز از غفلت، استغفار و توبه، دوری از گناه و دل کندن از آن را در فراهم کردن بخشی از لوازم مورد نیاز مأموریت های حفاظتی از یک سو و پرهیز از آفات و آسیب‌های احتمالی آن از سوی دیگر نمایانده است. بدین‌سان تحقق بصیرت براساس مفهوم و تفسیری که از منابع اصیل اسلامی قابل استنباط است برای کارکنان این حوزه ضروری دانسته شده است.

کلیدواژه‌ها