چک لیست ارزیابی شیوه طراحی ساختمان‌های نظامی و انتظامی به‌منظور مقابله با اقدامات خرابکارانه

نویسندگان

استان مرکزی- زرندیه- امیراباد- خ مطهری- پ 151

چکیده

یکی از اقداماتی که امنیت و ایمنی ساختمان‌های ستادی نظامی و انتظامی را تهدید می‌کند، اقدامات خرابکارانه و تروریستی است. عملی شدن این تهدیدات به نوعی تزلزل امنیتی محسوب می‌شود و عملکرد واحدهای مهم نظامی و انتظامی را دچار اختلال می‌نماید. پژوهش حاضر با توجه این مسئله و با هدف «تدوین چک لیست ارزیابی شیوه طراحی» به بررسی تهدیدات و راهکارهای طراحی قابل توجه در هر یک از بخش‌های یک ساختمان ستادی می‌پردازد. این پژوهش کاربردی و شیوه آن توصیفی - تحلیلی است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان چک لیستی برای ارزیابی شیوه طراحی هر ساختمان در قالب معیارهای «سازه، پلان، منافذ، راهروها، سیرکولاسیون بخش‌های مختلف، طبقات، مصالح، نما، بام، تأسیسات، مبلمان واپایش امنیتی» تدوین نمود. انطباق این چک لیست بر شرایط یک ساختمان مدیریتی پدافندی به عنوان مطالعه موردی، نشان داد که ساختمان مذکور نسبتاً در برابر تهدیدات امنیتی و ایمنی مقاوم است.

کلیدواژه‌ها