نویسنده = سنجقی، محمدابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. سنجش فرآیندها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش(مطالعه موردی ستاد یک سازمان دفاعی ـ امنیتی)

دوره 2، شماره 6، بهار 1392

محمدابراهیم سنجقی؛ یاسر جنیدی حعفری؛ سیدمحمد جواد غضنفری