فصلنامه پژوهش های حفاظتی و امنیتی (JPAS) - واژه نامه اختصاصی