فصلنامه پژوهش های حفاظتی و امنیتی (JPAS) - مقالات آماده انتشار